Skip to main content

Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę
EduAkcja Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych w postaci imion, nazwisk, adresów e-mail oraz numerów telefonów jest spółka EduAkcja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Dantego 1B lok. 36, 01-914 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793129, posiadająca numer NIP 1182195374 oraz REGON 383444830.(dalej „Spółka”).

2. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w celu umożliwienia, na Państwa życzenie i za Państwa zgodą, przesłania na Państwa adres e-mailowy wiadomości e-mail zawierającej link pozwalający na pobranie materiałów edukacyjnych oraz okazjonalnego przesyłania na ten adres informacji o ofercie Spółki. Ponadto, jeżeli udzieliliście Państwo dobrowolną zgodę, Spółka przetwarza Państwa dane osobowe wskazane w pkt 1. powyżej w celu wysyłania na Państwa adres e-mailowy newslettera zawierającego informację o usługach świadczonych przez Spółkę oraz w celu kontaktu telefonicznego (jedno- lub wielokrotnego) w celu przedstawienia Państwu oferty usług edukacyjnych świadczonych przez Spółkę.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prawidłowego wykonania powyższych umów stanowi art. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „Rozporządzenie”).

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Spółka. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, przetwarzającym Państwa dane osobowe w imieniu i z upoważnienia Spółki, na przykład poprzez przechowywanie kopii bezpieczeństwa plików komputerowych zawierających Państwa dane osobowe na serwerach będących własnością podmiotów innych niż Spółka. Spółka powierzając przetwarzanie Państwa danych osobie trzeciej  w jej imieniu podejmuje wszelkie działania, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia, by dane były należycie zabezpieczone, w szczególności przed dostępem osób nieuprawnionych. Podmioty, którym Spółka powierzy przetwarzanie Państwa danych osobowych (np. podmiot, do którego należą serwery, z których zostanie do Państwa wysłana korespondencja e-mail) będą działały jedynie w imieniu i na rzecz Spółki, nie będą uprawnione do udostępniania komukolwiek Państwa danych osobowych, ani też korzystania z nich we własnym zakresie lub na własne potrzeby.

Przekazanie Państwa danych osobowych podmiotowi trzeciemu w celu przetwarzania tych danych w imieniu własnym przez ten podmiot nie jest dopuszczalne bez uzyskania Państwa wcześniejszej, wyraźnej zgody. 

Spółka może przekazywać Państwa dane osobowe organom władzy publicznej i innym podmiotom upoważnionym na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. PROFILOWANIE

Spółka nie dokonuje na podstawie Państwa danych osobowych profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Państwa.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe  nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, chyba że Spółka będzie miała obowiązek dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych na mocy przepisów prawa.

6. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  1. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
  3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
  5.  prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, o ile Spółka nie będzie zobligowania przepisami prawa do ich przetwarzania;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych;
  7.  prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Spółki danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby to Spółka przeniosła Państwa dane do innego administratora. Spółka ma obowiązek przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora tylko, jeśli takie przeniesienie będzie technicznie możliwe.

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Każdemu z Państwa przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez Spółkę Państwa danych osobowych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych przez Spółkę dobrowolne, a zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

Regulamin wykorzystania plików cookies

 

§ 1
Definicja i rodzaje plików cookies
 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do preferencji użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.
 2. Rodzaje plików cookies: cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu końcowym, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej ,cookies „stałe” to pliki pozostające na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia,
 3. cookies podmiotów zewnętrznych umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji użytkownika, w momencie użytkowania strony internetowej.
§ 2
Podmioty umieszczające pliki cookies
 1. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika podczas użytkowania strony internetowej oraz uzyskującymi do nich dostęp jest EduAkcja Sp. z o.o., ul. Dantego Alighieri 1b lok. 36 01-914 Warszawa.
  .
§ 3
Cele tworzenia plików cookies
 1. Pliki cookies używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika.
 2. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane są pomocne w tworzeniu statystyk i analiz dotyczących korzystania ze strony internetowej przez użytkownika w celu ulepszenia jej struktury i zwartości.
 3. Pliki cookies zapisywane przez EduAkcja Sp. z o.o. lub organizacje, przedsiębiorstwa i instytucje partnerskie na urządzeniu końcowym nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
§ 4
Usuwanie i wyłączanie plików cookies
 1. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej.
 2. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików cookies można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).